Location:

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างระมัดระวังก่อนเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้

ข้อกำหนดการใช้งาน

กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ก่อนเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้

ข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์

ข้อกำหนดการใช้เว็บไซต์เหล่านี้ (ร่วมกับเอกสารต่างๆ ที่อ้างถึงในที่นี้) จะบอกคุณถึงข้อกำหนดในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา www.parodontax.co.th ไม่ว่าจะในสถานะผู้เข้าเยี่ยมชมหรือผู้ใช้ที่ลงทะเบียน การใช้งานเว็บไซต์ของเรารวมถึงการเข้าถึง การค้นดู หรือการลงทะเบียนเพื่อใช้งานในเว็บไซต์ของเรา
กรุณาอ่านข้อกำหนดการใช้เว็บไซต์เหล่านี้อย่างระมัดระวังก่อนที่คุณจะเริ่มเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากข้อกำหนดเหล่านี้จะต้องนำไปใช้กับการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเราโดยคุณ เราแนะนำให้คุณทำสำเนาข้อกำหนดเหล่านี้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
โดยการเข้ามาใช้เว็บไซต์ของเรา คุณยืนยันว่าคุณยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้และตกลงที่จะปฏิบัติตาม
หากคุณไม่ยอมรับในข้อกำหนดเหล่านี้ คุณต้องไม่เข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา

ข้อกำหนดอื่นๆ

ข้อกำหนดอื่นๆ หมายถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมที่นำไปใช้กับการใช้งานเว็บไซต์เราโดยคุณดังต่อไปนี้:

  • นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราซึ่งมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการดำเนินการของเรากับข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เราเก็บรวบรวมจากคุณ หรือว่าที่คุณให้เรา โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา คุณได้ยินยอมให้มีการดำเนินการในลักษณะดังกล่าวและรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้นั้นมีความถูกต้อง
  • นโยบายการใช้งานของเราซึ่งแสดงข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้งานที่ได้รับอนุญาตและการใช้งานที่ถูกห้ามบนเว็บไซต์ของเรา เมื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเราคุณต้องปฏิบัติตามนโยบายการใช้งานนี้
  • นโยบายการใช้คุกกี้ของเราซึ่งมีข้อกำหนดเกี่ยวกับข้อมูลคุกกี้ต่างๆ บนเว็บไซต์ของเรา

ข้อมูลเกี่ยวกับเรา

www.parodontax.co.th คือเว็บไซต์ที่ดำเนินงานโดย บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น คอนซูมเมอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด ("เรา") ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย ภายใต้ทะเบียนเลขที่ 0105557176623 โดยมีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 13 ยูนิต 13.05 และ 13.06 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด

เราอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยการแก้ไขหน้านี้ โปรดตรวจสอบหน้านี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เราทำเนื่องข้อกำหนดเหล่านี้มีผลผูกพันกับคุณ

การเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์

เราอาจจะทำการปรับปรุงเว็บไซต์ของเราเป็นครั้งคราวและอาจจะเปลี่ยนแปลงเนื้อหาได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าเนื้อหาใดๆ ในเว็บไซต์ของเราอาจจะล้าสมัยในเวลาใดก็ตาม และเราไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ เราไม่รับประกันว่าเว็บไซต์หรือเนื้อหาของเราจะไม่มีข้อผิดพลาดหรือมีการตกหล่นใดๆ

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

เราเป็นเจ้าของหรือผู้ได้รับอนุญาตในสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาและเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ทั้งหมดในเว็บไซต์ของเรา ผลงานเหล่านั้นได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และสนธิสัญญาทั่วโลก เราขอสงวนสิทธิดังกล่าวทั้งหมด
คุณอาจพิมพ์หนึ่งสำเนาและอาจดาวน์โหลดเนื้อหาบางส่วนจากหน้าใดก็ตามในเว็บไซต์เราเพื่อใช้เป็นการส่วนตัว และคุณอาจจะดึงดูดความสนใจของคนอื่นๆ ในองค์กรคุณไปยังเนื้อหาที่โพสต์ลงบนเว็บไซต์ของเรา
คุณจะต้องไม่ปรับเปลี่ยนสำเนาเอกสารหรือสำเนาดิจิตัลของเนื้อหาใดๆ ก็ตามที่คุณพิมพ์หรือดาวน์โหลดออกมาไม่ว่าด้วยวิธิใดก็ตาม และคุณต้องไม่ใช้ภาพประกอบ รูปภาพ ภาพถ่าย วิดีโอหรือลำดับเสียง หรือกราฟฟิกใดๆ แยกจากข้อความหรือเนื้อหาที่มาพร้อมกับสิ่งดั่งกล่าว
สถานะของเรา (และของผู้มีส่วนร่วมที่ระบุได้) ในฐานะผู้เขียนเนื้อหาบนเว็บไซต์จะต้องเป็นที่รับรู้เสมอ
คุณจะต้องไม่ใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของเนื้อหาบนเว็บไซต์เราเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าโดยไม่ได้รับใบอนุญาตในการกระทำเช่นนั้นจากเราหรือผู้ออกใบอนุญาตของเรา
หากคุณพิมพ์ ทำสำเนา หรือดาวน์โหลดส่วนใดก็ตามของเว็บไซต์เราโดยละเมิดเงื่อนไขการใช้เหล่านี้ สิทธิของคุณในการใช้เว็บไซต์ของเราจะสิ้นสุดลงทันที และคุณจะต้องส่งคืนหรือทำลายสำเนาใดๆ ของสิ่งที่คุณได้ทำไว้

การไม่ขึ้นกับข้อมูล

เนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรามีไว้เพื่อเป็นข้อมูลทั่วๆ ไปเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เป็นคำแนะนำที่คุณจะต้องยึดถือตามหรือใช้อ้างอิง คุณควรรับคำปรึกษาด้านดูแลสุขภาพจากมืออาชีพหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพก่อนที่จะดำเนินการหรือละเว้นการกระทำใดๆ บนพื้นฐานของเนื้อหาบนเว็บไซต์เรา
ไม่มีอะไรบนเว็บไซต์นี้จะถูกตีความว่าเป็นการให้คำแนะนำหรือการทำข้อเสนอแนะ และอะไรก็ตามบนเว็บไซต์นี้ไม่ควรถูกใช้เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจหรือกระทำการใดๆ เป็นสิ่งสำคัญที่คุณควรถือตามเพียงเพียงคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่แนะนำคุณเกี่ยวกับสถานการณ์หรือกรณีฉพาะของคุณ ถึงแม้ว่าเรามีความพยายามตามความเหมาะสมในการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์เรา เราไม่ยืนยัน รับรอง หรือรับประกัน ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยว่าเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรานั้นถูกต้อง สมบูรณ์ หรือเป็นปัจจุบัน

ข้อจำกัดในการรับผิดของเรา

ไม่มีอะไรในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้หรือจำกัดความรับผิดของเราต่อการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อของเรา หรือการฉ้อโกงของเราหรือการบิดเบือนโดยการฉ้อโกง หรือความรับผิดอื่นใดที่ไม่สามารถได้รับการยกเว้นหรือจำกัดตามกฎหมาย
เท่าที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย เรายกเว้นทุกเงื่อนไข การรับประกัน การรับรอง หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่อาจจะนำไปใช้กับเว็บไซต์ของเราหรือเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย
เราจะไม่รับผิดต่อผู้ใช้ใดๆ สำหรับการสูญเสีย หรือความเสียหาย ไม่ว่าจะโดยสัญญา การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) การละเมิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หรืออย่างอื่นที่แม้ว่าล่วงรู้ อันเกิดขึ้นภายใต้ หรือเกี่ยวข้องกับ:

  • การใช้ หรือการไม่สามารถที่จะใช้ เว็บไซต์ของเรา หรือ
  • การใช้เพื่อ หรือการถือตามหรืออ้าอิง เนื้อหาใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของเรา

หากคุณเป็นผู้ใช้งานเพื่อธุรกิจ โปรดทราบโดยเฉพาะว่าเราจะไม่รับผิดต่อ:

  • การสูญเสียกำไร ยอดขาย ธุรกิจ หรือรายได้
  • ธุรกิจหยุดชะงัก
  • การสูญเสียเงินฝากที่คาดการณ์ไว้
  • การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ค่าความนิยมหรือชื่อเสียง หรือ
  • การสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยทางอ้อมหรือเป็นผลสืบเนื่อง

หากคุณเป็นผู้ใช้ที่เป็นผู้บริโภค โปรดทราบว่า เว็บไซต์ของเรามีไว้เพียงเพื่อการใช้ส่วนตัวและภายในครัวเรือนเท่านั้น คุณตกลงที่จะไม่ใช้เว็บไซต์ของเราในเชิงการค้าหรือธุรกิจใดๆ และเราไม่มีความรับผิดต่อคุณสำหรับการสูญเสียกำไร การสูญเสียธุรกิจ ธุรกิจหยุดชะงัก หรือการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจใดๆ
เราจะไม่รับผิดต่อความสูญเสีย หรือสูญหายใดๆ ที่มีสาเหตุมาจากไวรัส การโจมตีระบบเครือข่าย หรือสิ่งเป็นภัยต่อเทคโลยีต่างๆ ที่อาจจะติดต่อไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ข้อมูลหรือสิ่งที่เป็นกรรมสิทธิ์อื่นๆ ของคุณซึ่งเกิดจากการใช้งานเว็บไซต์เราหรือเกิดจากการดาวน์โหลดเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์เราหรือจากเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์เราของคุณเราไม่ขอรับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงอยู่บนเว็บไซต์ของเรา การมีลิงก์เชื่อมโยง ในลักษณะนี้ไม่ควรจะถูกตีความว่าเรารับรองเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปเหล่านั้น เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญหายหรือเสียหายใดๆ ที่อาจจะเกิดจากการใช้เว็บไซต์เหล่านั้นของคุณ

การอัพโหลดเนื้อหาไปยังเว็บไซต์ของเรา

เมื่อใดก็ตามที่คุณใช้ประโยชน์จากรูปแบบที่ช่วยให้คุณสามารถอัพโหลดเนื้อหาหรือข้อคิดเห็นไปยังเว็บไซต์ของเรา หรือเพื่อติดต่อกับผู้ใช้อื่นๆ ของเว็บไซต์เรา คุณจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเนื้อหาตามที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายการใช้งานของเรา
คุณรับประกันว่า สิ่งที่ส่งมาใดๆ ดังกล่าวสอดคล้องกับมาตรฐานเนื้อหาเหล่านั้น และคุณจะต้องรับผิดชอบต่อเราและชดเชยให้กับเราหากมีการละเมิดการรับประกันดังกล่าว ถ้าคุณเป็นผู้ใช้ที่เป็นผู้บริโภค นี่หมายความว่าคุณจะต้องรับผิดชอบต่อการสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เราได้รับจากผลของการละเมิดการรับประกันของคุณ
เนื้อหาใดๆ ที่คุณอัพโหลดไปยังเว็บไซต์ของเราจะถือว่าไม่เป็นความลับและไม่เป็นกรรมสิทธิ์ และเรามีสิทธิที่จะใช้ สำเนา แจกจ่าย และเปิดเผยเนื้อหาดังกล่าวให้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ได้ เราสามารถใช้ความคิดเห็น แนวคิด ความรู้ความชำนาญ หรือเทคนิคใดๆ ที่อยู่ในข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ได้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้ข้อมูลในการพัฒนา การผลิต และการตลาดสินค้า
เรายังมีสิทธิที่จะเปิดเผยตัวตนของคุณให้กับบุคคลที่สามใดๆ ที่อ้างว่าเนื้อหาที่โพสต์หรืออัพโหลดโดยคุณมายังเว็บไซต์เราถือเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือเป็นละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามเหล่านั้น
เราจะไม่รับผิดชอบ หรือรับผิดต่อบุคคลที่สามใดๆ สำหรับเนื้อหาหรือความถูกต้องของเนื้อหาใดๆ ที่โพสต์โดยคุณ หรือผู้ใช้อื่นๆ ของเว็บไซต์เรา
เรามีสิทธิที่จะลบโพสต์ใดๆ ที่คุณทำบนเว็บไซต์ของเราหากเรามีความเห็นว่าโพสต์ของคุณไม่สอดคล้องกับมาตรฐานเนื้อหาที่กำหนดไว้ในนโยบายการใช้งานของเรา
ความคิดเห็นที่แสดงออกโดยผู้ใช้อื่นๆ บนเว็บไซต์เราไม่ได้แสดงถึงความคิดเห็นหรือค่านิยมของเรา

การใช้ข้อมูล

ข้อมูลจากผู้ใช้งาน (ยกเว้นบุคคลที่ถูกกล่าวถึงในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ GSK) จะถือว่าข้อมูลเหล่านั่นไม่เป็นความลับ และ GSK สามารถใช้ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อจุดประสงค์ใดๆ ทั้งการทำซ้ำและเผยแพร่ และสามารถใช้ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อจุดประสงค์ทางการค้า

ไวรัสต่างๆ

เราไม่รับประกันว่าเว็บไซต์ของเราจะปลอดภัยจากบั๊คหรือไวรัสต่างๆ
คุณมีความรับผิดชอบต่อการกำหนดค่าเทคโนโลยีสารสนเทศของคุณ โปรแกรมคอมพิวเตอร์และแพลตฟอร์มเพื่อให้สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา คุณควรใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณเอง
คุณจะต้องไม่ใช้เว็บไซต์ของเราในทางที่ผิดโดยมีเจตนานำเข้าไวรัส โทรจันเวิร์ม โลจิกบอมส์ หรือสิ่งอื่นๆ ที่มุ่งร้ายหรือที่เป็นภัยต่อเทคโนโลยี คุณจะต้องไม่พยายามเข้าถึงระบบเว็บไซต์ของเรา เซิร์ฟเวอร์ที่เว็บไซต์เราถูกเก็บรักษา หรือเซิร์ฟเวอร์ใดๆ คอมพิวเตอร์ หรือฐานข้อมูลใดๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของเราโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณจะต้องไม่โจมตีเว็บไซต์ของเราผ่านการโจมตีระบบเครือข่าย หรือ การปฏิเสธการให้บริการซึ่งเป็นการโจมตีที่ทำให้ระบบไม่สามารถให้บริการได้ เราจะรายงานการละเมิดดังกล่าวไปยังหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเราจะร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เหล่านั้นโดยการเปิดเผยข้อมูลตัวตนของคุณ ในกรณีที่เกิดการละเมิด สิทธิของคุณในการใช้เว็บไซต์ของเราจะหยุดลงทันที

การเชื่อมโยงมาที่เว็บไซต์ของเรา

คุณสามารถเชื่อมโยงไปยังหน้าหลักของเราโดยมีเงื่อนไขว่าคุณได้ทำการดังกล่าวในวิธีที่เป็นธรรม และถูกกฎหมาย และไม่ทำลายชื่อเสียงของเรา หรือหาประโยชน์จากชื่อเสียงของเรา
คุณจะต้องไม่สร้างการเชื่อมโยงในลักษณะที่ชี้แนะในรูปแบบใดๆ ถึงความเกี่ยวข้อง การได้รับอนุมัติ หรือการรับรองจากทางเราซึ่งไม่ได้มีอยู่
คุณจะต้องไม่สร้างการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเราบนเว็บไซต์ใดๆ ที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของ
เว็บไซต์ของเราจะต้องไม่ถูกเฟรมบนเว็บไซต์อื่นๆ โดยคุณ และคุณไม่สามารถสร้างการเชื่อมโยงไปยังส่วนอื่นๆ ของเว็บไซต์ของเรานอกเหนือจากหน้าหลัก
เราขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการอนุญาตให้เชื่อมโยงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เว็บไซต์ที่คุณกำลังเชื่อมโยงไป จะต้องปฏิบัติตามเนื้อหามาตรฐานที่กำหนดไว้ในนโยบายการใช้งานของเรา
หากคุณมีความประสงค์ที่จะใช้ประโยชน์อื่นๆ จากเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเราที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น กรุณาติดต่อ th.customer-relations@gsk.com

การเชื่อมโยง (Links) ของบุคคลที่สามและทรัพยากร (Resources) ในเว็บไซต์ของเรา

ส่วนใดที่เว็บไซต์ของเรามีการเชื่อมโยงไปยังทรัพยากรและเว็บไซต์อื่นๆ ที่ให้บริการโดยบุคคลที่สาม การเชื่อมเหล่านี้มีไว้เพื่อเป็นการให้ข้อมูลแก่คุณเท่านั้น เราไม่สามารถควบคุมเนื้อหาหรือทรัพยากรบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านั้น 

การรายงานผลข้างเคียงให้กับเรา

เราสนับสนุนให้ผู้บริโภครายงานผลข้างเคียงต้องสงสัยใดๆ จากการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา หากคุณมีความประสงค์ที่จะรายงานเรื่องผลข้างเคียง กรุณาติดต่อ th.customer-relations@gsk.com
หากคุณมีความกังวลเกี่ยวกับผลข้างเคียงใดๆ หรือคุณคิดว่าผลข้างเคียงเหล่านั้นมีผลร้ายแรง กรุณาติดต่อแพทย์ ทันตแพทย์ หรือเภสัชกรของคุณ เพราะพวกเขาอยู่ในสถานะที่จะสามารถให้คำแนะนำแก่คุณได้ดีที่สุด

กฎหมายบังคับใช้

โปรดทราบว่าข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ สาระสำคัญ และข้อมูลได้รับการปกครองภายใต้กฎหมายประเทศอังกฤษ และทั้งคุณและเราตกลงยินยอมว่าศาลของประเทศอังกฤษมีอำนาจสิทธิ์ขาดแต่ผู้เดียว

เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าที่ปรากฏเป็นเครื่องหมายการค้าที่บริษัทในกลุ่มจีเอสเค เป็นเจ้าของหรือได้รับอนุญาต

ติดต่อเรา

เพื่อติดต่อเรา กรุณาอีเมลมาที่ th.customer-relations@gsk.com